Zásady ochrany osobných údajov

Účelom nižšie uvedených informácií o spracovaní osobných údajov je oboznámiť Vás s tým, ako sa nakladá s Vašimi osobnými údajmi.

Tieto zásady vymedzujú a upresňujú podmienky a pravidlá zhromažďovania a spracovania osobných údajov správcom údajov, ktorý je definovaný nižšie, podľa právnych predpisov vrátane ustanovení všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov Európskej únie General Data Protection Regulation. Vaše osobné údaje spracovávame v súlade s podmienkami, ktoré sú tu uvedené.

Tieto zásady popisujú kategórie osobných údajov, ktoré o Vás zhromažďujeme, spôsob ich využitia, spracovania a ochrany. Uvádzame tu ako dlho ich uchovávame, s kým ich zdieľame, kam ich odovzdávame. Oboznámime Vás s právami, ktoré Vám ako fyzickej osobe prináležia v súvislosti s tým, že Vaše osobné údaje využívame.

1. Totožnosť a kontaktné údaje správcu osobných údajov

v zmysle zákona č. 101/2000 Zb. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako ZOOÚ) a v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (ďalej len ako Nariadenie) a pri nakladaní s osobnými údajmi

UNIBIND Czech Republic, s.r.o., so sídlom Pekařská 621/7, 15500 Praha 5 – Jinonice, IČ 24158534

Kontaktné údaje pre prípad otázok, žiadostí alebo ďalších náležitostí týkajúcich sa osobných údajov a spracovania:

 • adresa na doručovanie: Pekařská 621/7, 15500 Praha 5 – Jinonice
 • adresa elektronickej pošty: obchod@unibind.cz
 • telefón: +420 273 134 190

2. Osobné údaje

Osobné údaje sú tie údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytujete v rámci vyplnenia dopytového alebo kontaktného formulára, pri zaslaní správy prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonickým kontaktom. Rozsah osobných údajov, ktoré zhromažďujeme, sa vždy odvíja od účelu, pre ktorý údaje spracovávame. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie, ktoré identifikujú alebo môžu identifikovať konkrétnu osobu.

Ďalšie osobné údaje, ktoré získavame automaticky v súvislosti s využívaním webových stránok, sú informácie, ktoré získame na základe súborov cookies, o existencii ktorých sme Vás informovali pri Vašom vstupe na webové stránky.

2.1. Osobné údaje získané vyplnením formulárov

Tieto údaje sú nutné pre spracovanie Vašej požiadavky. Sú to najmä, nie však výlučne:

 • Meno a priezvisko
 • E-mailová adresa
 • Telefónne číslo

2.2 Osobné údaje získané na základe súborov cookies

 • IP adresa
 • typ prehliadača, zariadenia a operačného systému
 • adresa webovej stránky (URL adresa), z ktorej prichádzate na náš web
 • doba a počet prístupu na webovú stránku
 • či ste vyplnili dopytový alebo kontaktný formulár

Pre tieto účely osobné údaje používame po dobu najviac 38 mesiacov, pričom počas tejto doby údaje uchovávame len v pseudonymizovanej podobe. Proti tomuto spracovaniu máte právo uplatniť si námietku.

3. Účel využitia osobných údajov

Zhromaždené údaje používame na tieto účely:

 • na odpovede na Vaše otázky a požiadavky
 • na plnenie zmluvy
 • na vedenie účtovníctva a iných interných funkcií
 • na vybavovanie reklamácií a obhajobu právnych nárokov
 • na dodržiavanie platných zákonných požiadaviek, zmluvných povinností a ďalších oprávnených požiadaviek
 • v súlade s výslovným súhlasom o využívaní súborov cookies v plnom alebo čiastočnom rozsahu
 • na rozvoj, analýzu a zlepšovanie našich služieb

3.1. Spracovanie osobných údajov

Spracovanie sa vždy vykonáva na základe právnych dôvodov, ktoré najmä, nie však výlučne, zahŕňajú:

 • súhlas alebo výslovný súhlas v prípade spracovania osobných údajov pre marketingové účely
 • povinnosti, ktoré od nás požadujú právne predpisy
 • povinnosti vyplývajúce nám z uzavretej zmluvy, o ktorú ste prejavili záujem. V tomto prípade je poskytnutie osobných údajov nevyhnutným predpokladom pre uzavretie zmluvy. V prípade, že by tieto informácie neboli poskytnuté, znemožnilo by to uzavretie zmluvy
 • náš oprávnený záujem, ktorý podrobnejšie popisujeme nižšie

3.2. Oprávnený záujem

Pokiaľ navštívite web www.unibind-menu.sk, spracovávame údaje o Vašom správaní sa na webe na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez Vášho súhlasu) za účelom:

 • predchádzania útokom na náš web a ohrozeniu jeho funkčnosti a bezpečnosti Vašich dát; naším oprávneným záujmom je bezproblémová funkčnosť našich služieb pre Vás a bezpečnosť Vašich dát;
 • získanie informácií, na základe ktorých pre Vás budeme môcť web v budúcnosti vylepšiť; naším oprávneným záujmom je zlepšovanie našich služieb pre Vás.

Pokiaľ prejavíte záujem o naše služby alebo produkty a kontaktujete nás telefonickou alebo e-mailovou formou a/alebo vyplníte a odošlete dopytový alebo kontaktný formulár, spracovávame Vaše údaje na základe oprávneného záujmu (teda bez Vášho súhlasu) za účelom:

 • prípravy, uzatvorenia a plnenia zmluvy; splnenie tejto zmluvy je tiež naším oprávneným záujmom;
 • zasielania informácií týkajúcich sa služieb, o ktoré ste prejavili záujem.

Pokiaľ s nami uzavriete zmluvu o dodávke produktu/služby spracovávame Vaše osobné údaje za účelom ochrany právnych nárokov a našej internej evidencie najdlhšie počas premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade zahájenia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu celú dobu trvania týchto konaní.

Proti týmto spracovaniam realizovaným na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť si námietku.

Pokiaľ ste adresátom produktu alebo služby, ktorá je u nás objednaná, spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje:

 • na základe nášho oprávneného záujmu za účelom prípravy, uzavretia a plnenia zmluvy; splnenie tejto zmluvy je tiež naším oprávneným záujmom;
 • na základe nášho oprávneného záujmu pre získanie informácií, na základe ktorých budeme môcť naše služby v budúcnosti vylepšiť, alebo informácií na vytváranie našich interných štatistík a prehľadov; naším oprávneným záujmom je zlepšovanie našich služieb;
 • za účelom plnenia právnych povinností najmä podľa zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve;
 • za účelom ochrany právnych nárokov a našej internej evidencie a kontroly; našimi oprávnenými záujmami sú ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb.

Pre prípravu, uzavretie a plnenie zmluvy s naším zákazníkom osobné údaje používame počas doby nevyhnutnej na vybavenie objednávky. Po uplynutí tejto doby údaje ďalej uchováme na základe nášho oprávneného záujmu za účelom ochrany právnych nárokov a našej internej evidencie a kontroly, a to po dobu trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade zahájenia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po ich ukončení. Našimi oprávnenými záujmami sú ochrana právnych nárokov a kontrola riadneho poskytovania našich služieb. Pre účely plnenia právnych povinností osobné údaje používame po dobu najviac 10 rokov k príslušnej objednávke.

Proti tomuto spracovaniu na základe opravného záujmu máte právo uplatniť si námietku.

Pokiaľ s nami komunikujete prostredníctvom rôznych kanálov, najmä prostredníctvom telefónneho hovoru, e-mailu a sociálnej siete, budeme spracovávať Vaše identifikačné a kontaktné údaje a záznamy o prebehnutej komunikácii na základe nášho oprávneného záujmu (teda bez Vášho súhlasu) za účelom:

 • vybavenia Vašich požiadaviek; pokiaľ ste s nami uzavreli zmluvu o dodávke služieb/produktov a Vaša požiadavka sa vzťahuje na objednávku, môžeme toto spracovanie realizovať na základe plnenia zmluvy s Vami;
 • evidencie Vašich požiadaviek, aby sme ich mohli kontrolovať, že ich plníme riadne a včas;
 • preukazovania, že sme Vašu požiadavku prijali a vybavili, napr. keď si u nás touto cestou objednáte nejaký produkt/službu alebo si uplatníte reklamáciu;
 • ich analýzy pre zlepšovanie kvality našich služieb.

Pre tieto účely osobné údaje uchovávame 6 mesiacov. Pokiaľ u nás urobíte pomocou niektorého z kanálov objednávku, môžeme údaje uchovať pre ochranu právnych nárokov po dobu trvania premlčacej doby 3 roky a jeden rok po jej uplynutí s ohľadom na nároky uplatnené na konci premlčacej doby. V prípade zahájenia súdneho, správneho alebo iného konania spracovávame Vaše osobné údaje v nevyhnutnom rozsahu po celú dobu trvania takýchto konaní a zostávajúcu časť premlčacej doby po ich ukončení.

Proti spracovaniu na základe nášho oprávneného záujmu máte právo uplatniť si námietku.

3.3. Spracovanie na základe plnenia zmluvy

Pokiaľ u nás ako fyzická osoba prejavíte záujem o naše produkty, resp. služby a vyplníte dopytový/kontaktný formulár, spracovávame Vaše osobné údaje za účelom vybavenia Vašej žiadosti, Vaše identifikačné a kontaktné údaje.

Ak prejavíte záujem o naše produkty, resp. služby a vyplníte dopytový/kontaktný formulár ako zástupca právnickej osoby, spracovávame rovnaké údaje za rovnakým účelom na základe nášho oprávneného záujmu spočívajúceho v uzavretí a plnení zmluvy s osobou, ktorú zastupujete.

To, že tieto údaje použijeme za účelom vybavenia Vášho dopytu, resp. objednávky produktu alebo služby, znamená, že ich použijeme najmä:

 • aby sme s Vami mohli o objednávke, resp. dopyte komunikovať;
 • v súvislosti s reklamáciou produktu, resp. služby;
 • v súvislosti s Vašimi ďalšími požiadavkami, s ktorými sa na nás obrátite ako telefonicky, tak aj e-mailom.

Pre tento účel používame osobné údaje dobu nevyhnutnú na vybavenie Vašej objednávky, príp. vybavenie zmluvnej požiadavky, ako je reklamácia.

3.4. Spracovanie na základe plnenia právnych povinností

Aj my musíme plniť zákonom stanovené povinnosti. Pokiaľ Vaše osobné údaje spracovávame práve z tohto dôvodu, nemusíme získať na takéto spracovanie Váš súhlas. Na tomto právnom základe spracovávame Vaše identifikačné a kontaktné údaje, údaje o objednávkach, a to z dôvodu dodržiavania najmä nasledujúcich zákonov:

 • zákona č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník,
 • zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa,
 • zákona č. 235/2004 Zb. o dani z pridanej hodnoty,
 • zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

4. Zabezpečenie a ochrana osobných údajov

V rámci spracovávania osobných údajov uplatňujeme bezpečnostné opatrenia, ktorými chránime osobné údaje proti náhodnému, nezákonnému či neoprávnenému zničeniu, strate, pozmeneniu, prístupu, vyzradeniu alebo použitiu. Sú to najmä tieto opatrenia:

 • šifrovanie prenášaných údajov
 • elektronické zabezpečenie
 • obmedzenie prístupových práv
 • vykonávanie bezpečnostných záloh
 • antivírusová́ ochrana

Porušenie zabezpečenia osobných údajov, prípadne únik osobných údajov sme povinní hlásiť Úradu pre ochranu osobných údajov a v závislosti od miery ohrozenia aj klientom, ktorých sa únik týka. Tento postup nie je nutný v prípade, keď porušenie zabezpečenia nebude znamenať riziko úniku osobných údajov.

Osobné údaje spracovávame osobne aj automatizovane. Prehlasujeme, že nevykonávame žiadne automatizované rozhodovanie bez vplyvu ľudského posúdenia.

5. Zdieľanie osobných údajov

Osobné údaje, ktoré zhromaždíme, nezverejňujeme, okrem prípadov alebo povinností popísaných v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Najmä pre marketingové činnosti využívame aj iné subjekty. Títo dodávatelia ich spracovávajú len v rámci našich pokynov a nesmú ich využiť inak. Sú v postavení spracovateľov osobných údajov. S týmito subjektami máme uzavretú zmluvu o spracovaní osobných údajov, v ktorej sú stanovené prísne povinnosti k ochrane a zabezpečeniu osobných údajov.

Vaše osobné údaje môžeme tiež zdieľať s právnymi a daňovými poradcami, pokiaľ je to potrebné pre plnenie našich právnych povinností či obhajobu právnych nárokov.

5.1. Prípady povinného zverejňovania osobných údajov:

 • pokiaľ je to od nás vyžadované právnymi predpismi alebo zákonným postupom;
 • orgánom činným v trestnom konaní alebo iným štátnym úradom na základe zákonnej žiadosti o zverejnenie;
 • pokiaľ bude zverejnenie nevyhnutné, aby sa zabránilo fyzickej ujme alebo finančnej strate;
 • v súvislosti s vyšetrovaním podozrenia na podvodnú či nezákonnú činnosť alebo so skutočným podvodným či nezákonným konaním.

6. Súbory cookies

Cookie je krátky textový súbor, ktorý navštívená webová stránka odošle do prehliadača. Umožňuje webu zaznamenať informácie o Vašej návšteve, napríklad preferovaný jazyk a ďalšie nastavenia. Vďaka týmto informáciám môžeme web upravovať tak, aby ste ho mohli využívať čo najefektívnejšie.

Niektoré cookies nám umožňujú prepojiť Vaše aktivity počas prehliadania našich stránok od chvíle, kedy otvoríte okno webového prehliadača až do okamihu, kedy ho zavriete. Vo chvíli, keď zavriete okno prehliadača, tieto cookies sa vymažú. Tieto cookies sú označované ako dočasné.

Iné zostávajú v zariadení nastavenú dobu a aktivujú sa vždy, keď navštívite webovú stránku, ktorá konkrétne cookie vytvorila. Týmto cookies sa hovorí trvalé. Trvalé cookies slúžia na to, aby sme dokázali vždy zareagovať čo najrýchlejšie na potreby jednotlivých používateľov. Tieto súbory však neslúžia na osobnú identifikáciu používateľov webov.

Na webe používame aj pixelovú značku, čo je malý obrázok, ktorý má podobnú funkciu ako cookies. Oproti cookies, ktoré sú ukladané na pevnom disku Vášho počítača, je pixelová značka pevnou súčasťou webových stránok.

V tomto dokumente hovoríme o oboch technológiách ako o cookies.

6.1. Nevyhnutné cookies

Niektoré cookies do Vášho zariadenia ukladá priamo náš web. Tieto cookies nazývame nevyhnutné, ich využitie je len dočasné a nám pomáhajú:

 • identifikovať Vás aj pri opätovných návštevách;
 • zaznamenať si, že ste nám udelili súhlas podľa tohto dokumentu;
 • so zaistením bezpečnosti a ochranou Vašich dát, napríklad aby sme skúmali, či niekto nezneužil Vaše pripojenie k nášmu webu;
 • evidovať, skúmať a odstraňovať poruchy a nefunkčné súčasti nášho webu.

Takéto cookies a ďalšie súbory sú nevyhnutné pre fungovanie našej webové stránky. Pokiaľ vo svojom prehliadači zablokujete tieto cookies, naša webová stránka nemusí fungovať správne a my Vám nemusíme byť schopní poskytnúť naše produkty a služby.

6.2. Analytické cookies

Tieto cookies sú anonymné a nám umožňujú:

 • sledovať návštevnosť nášho webu
 • vytvárať štatistiky a prehľady
 • merať účinnosť reklamy

Za účelom analýzy Vášho správania sa na webe spracovávame na základe Vášho súhlasu informácie v anonymizovanej podobe prostredníctvom analytických nástrojov týchto dodávateľov:

 • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/privacy

Pokiaľ využitie týchto cookies nevypnete v sekcii Nastavenie súkromia, ktorú nájdete v päte webu a po našom upozornení kliknete na tlačidlo „OK, súhlasím“, ktoré je súčasťou upozornenia, budeme mať za to, že s využívaním týchto cookies súhlasíte. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vypnutím tejto funkcie taktiež v sekcii Nastavenie súkromia.

6.3. Marketingové cookies

Slúžia na personalizáciu reklám a remarketing. Tretím stranám umožňujeme uložiť cookies, ktoré môžu slúžiť

 • na zber údajov o Vašom správaní sa na našom webe a na ďalších webových stránkach;
 • na zobrazenie prispôsobených ponúk a cielené reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach než je náš web;
 • na prepojenie so sociálnymi sieťami ako je Facebook a zobrazenie prispôsobených ponúk a cielené reklamy na týchto sociálnych sieťach a iných webových stránkach než je náš web.

Za účelom zobrazenia prispôsobených ponúk a cielenej reklamy v rámci reklamných a sociálnych sietí na iných webových stránkach než je náš web, tiež odovzdávame na základe Vášho súhlasu reklamným a sociálnym sieťam údaje o Vašom správaní sa na webe. Takým partnerom však neodovzdávame Vaše identifikačné údaje.

Sociálne, reklamné siete a iné nástroje, ktoré využívame, sú:

Pokiaľ využitie cookies tretích strán a odovzdanie Vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam nevypnete v sekcii Nastavenie súkromia a po našom upozornení kliknete na tlačidlo „OK, súhlasím“, ktoré je súčasťou upozornenia, budeme mať za to, že s využívaním týchto cookies a s odovzdávaním Vašich údajov reklamným a sociálnym sieťam súhlasíte. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať vypnutím tejto funkcie v sekcii Nastavenie súkromia.

6.4. Odmietnutie a blokovanie súborov cookies

Obmedzenie spracovania a blokovania súborov cookies si môžete nastaviť v sekcii Nastavenie súkromia.

Používanie súborov cookies môžete odmietnuť aj nastavením vo Vašom internetovom prehliadači. Upozorňujeme Vás, že zablokovaním všetkých súborov cookies je možné, že Vám web nebude fungovať správne a my Vám nebudeme môcť poskytnúť Vami požadovanú službu.

Konkrétny postup pre najbežnejšie typy prehliadačov nájdete tu:

7. Práva pri spracovávaní osobných údajov

Ako subjekty údajov, v prípade, že pre nás budete identifikovanou a identifikovateľnou fyzickou osobou, máte nasledujúce práva:

7.1. Právo na prístup k osobným údajom

Máte právo vedieť aké údaje o Vás spracovávame, za akým účelom, akú dobu, kde Vaše osobné údaje získavame, komu ich odovzdávame, kto ich okrem nás spracováva a aké máte ďalšie práva súvisiace so spracovaním Vašich osobných údajov. To všetko sa môžete dozvedieť v tomto dokumente „Zásady ochrany osobných údajov“. Pokiaľ si nie ste istý, ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, môžete nás požiadať o potvrdenie, či osobné údaje, ktoré sa Vás týkajú, sú alebo nie sú z našej strany spracovávané, a pokiaľ to tak je, máte právo získať prístup k týmto osobným údajom. V rámci práva na prístup nás môžete požiadať o kópiu spracovávaných osobných údajov, pričom prvú kópiu Vám poskytneme bezplatne a ďalšie kópie už s poplatkom.

7.2. Právo na opravu nepresných údajov

Pokiaľ zistíte, že osobné údaje, ktoré o Vás spracovávame, sú nepresné alebo neúplné, máte právo na to, aby sme ich bez zbytočného odkladu opravili, prípadne doplnili.

7.3. Právo na výmaz

V niektorých prípadoch máte právo, aby sme Vaše osobné údaje vymazali. Vaše osobné údaje bez zbytočného odkladu vymažeme, pokiaľ je splnený niektorý z nasledujúcich dôvodov:

 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme na účely, pre ktoré sme ich spracovávali;
 • odvoláte súhlas so spracovaním osobných údajov, pričom sa jedná o údaje, ku spracovaniu ktorých je Váš súhlas nevyhnutný a zároveň nemáme iný dôvod, prečo tieto údaje potrebujeme naďalej spracovávať;
 • využijete svoje právo vzniesť námietku proti spracovaniu (pozri časť nižšie Právo vzniesť námietku proti spracovaniu) pri osobných údajoch, ktoré spracovávame na základe našich oprávnených záujmov a my zistíme, že už žiadne také oprávnené záujmy, ktoré by toto spracovanie oprávňovali, nemáme;
 • domnievate sa, že nami vykonané spracovanie osobných údajov prestalo byť v súlade so všeobecne záväznými predpismi.

Ale majte, prosím, na pamäti, že aj keď pôjde o jeden z týchto dôvodov, neznamená to, že ihneď zmažeme všetky Vaše osobné údaje. Toto právo sa totiž neuplatní v prípade, že spracovanie Vašich osobných údajov je aj naďalej nevyhnutné pre splnenie našej právnej povinnosti alebo určenie, výkon či obhajobu našich právnych nárokov.

7.4. Právo na obmedzenie spracovania

V niektorých prípadoch môžete okrem práva na výmaz využiť právo na obmedzenie spracovania osobných údajov. Toto právo Vám umožňuje v určitých prípadoch požadovať, aby došlo k označeniu Vašich osobných údajov a tieto údaje neboli predmetom žiadnych ďalších operácií spracovania, nie však navždy (ako v prípade práva na výmaz), ale len na obmedzenú dobu. Spracovanie osobných údajov musíme obmedziť, keď:

 • popierate presnosť osobných údajov, než sa dohodneme aké údaje sú správne;
 • Vaše osobné údaje spracovávame bez dostatočného právneho základu (napr. nad rámec toho, čo spracovávať musíme), ale Vy budete pred výmazom takýchto údajov uprednostňovať len ich obmedzenie;
 • Vaše osobné údaje už nepotrebujeme pre hore uvedené účely spracovania, ale Vy ich požadujete pre určenie, výkon alebo obhajobu svojich právnych nárokov;
 • vznesiete námietku proti spracovaniu. Po dobu, počas ktorej zisťujeme, či je Vaša námietka oprávnená, sme povinní spracovanie Vašich osobných údajov obmedziť.

7.5. Právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov

Máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu osobných údajov, ku ktorému dochádza na základe nášho oprávneného záujmu. Ak ide o marketingové aktivity, prestaneme Vaše osobné údaje spracovávať. V ostatných prípadoch tak učiníme, pokiaľ nebudeme mať závažné oprávnené dôvody na to, aby sme v takomto spracovaní pokračovali.

7.6. Právo na prenositeľnosť údajov

Máte právo získať od nás všetky Vaše osobné údaje, ktoré ste nám Vy sami poskytli a ktoré spracovávame na základe Vášho súhlasu a na základe plnenia zmluvy. Vaše osobné údaje Vám poskytneme v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte alebo môžete požiadať o prevod údajov inému správcovi údajov.

7.7. Právo nebyť predmetom automatizovaného rozhodovania

Máte právo nebyť predmetom rozhodnutia založeného výhradne na automatizovanom spracovaní vrátane profilovania, pokiaľ by mali tieto postupy profilovania právne účinky alebo by sa Vás mohli obdobným spôsobom významne dotknúť.

7.8. Právo obrátiť sa na Úrad pre ochranu osobných údajov

Uplatnením práv vyššie uvedeným spôsobom nie je nijako dotknuté Vaše právo podať sťažnosť na príslušnom dozorom úradu. Toto právo si môžete uplatniť najmä v prípade, že sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracovávame neoprávnene alebo v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Sťažnosť proti nami vykonanému spracovaniu osobných údajov môžete podať na Úrade pre ochranu osobných údajov (www.uoou.cz), ktorý sídli na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

Vždy, keď je spracovanie založené na Vašom súhlase, ako to stanovuje článok 7 nariadenia GDPR, môžete tento súhlas vziať kedykoľvek späť v sekcii Nastavenie súkromia, ktorú nájdete v päte webu.

V prípade uplatnenia Vašich práv alebo žiadostí kontaktujte správcu údajov na kontaktných údajoch uvedených vyššie v týchto Zásadách ochrany osobných údajov.

Aktualizácia našich Zásad ochrany osobných údajov

Tieto Zásady ochrany osobných údajov (vrátane akýchkoľvek dodatkov) môžu byť pravidelne aktualizované, aby odrážali zmeny v našich postupoch na ochranu osobných údajov a aktualizáciu právnych predpisov. Ohľadom významných zmien Vás vyrozumieme zverejnením výrazného oznámenia na našom webe, v ktorom bude údaj o dátume poslednej aktualizácie.

Tieto zásady sú účinné od 1.1.2022.

Kontakty

Získať ponuku online

Informácie, ktoré nám poskytujete, spracovávame podľa Zásad ochrany osobných údajov.

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA – Google Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky

Kontakty

Údaje o spoločnosti

 • UNIBIND Czech Republic s.r.o.
 • IČ: 24158534
 • DIČ: CZ24158534

Spisová značka C 184038 vedená u Mestského súdu v Prahe.

Ďalšie produkty a služby